Podmínky členství v klubech Pure Health & Fitness

 

Členská smlouva mezi Pure Health & Fitness s.r.o. (dále jen jako „společnost”)  a osobou využívající služeb klubu (dále jen jako „člen“), provozovaného společností (dále jen „klub“) je uzavřena v souladu s těmito podmínkami:

 

1. ČLENSTVÍ

 

Přistoupení

 

1.1. Na člena se vztahují práva a povinnosti podle druhu členství, vymezené v přihlášce (dále jen jako „přihláška“), která je potvrzením uzavření smlouvy. Status člena je získán po podpisu přihlášky, ale ne dříve než po uhrazení plateb vůči klubu v termínech vymezených smlouvou.

Druhy členství

1.2. Druh členství je vymezen v přihlášce.

1.3. „Off Peak” 12 nebo 24 měsíční členství opravňuje k využívání objektů daného klubu se vstupem omezeným od 9:00 do 15:00 ve všední dny a neomezeně o víkendech.

1.4. „Platinum” 12 nebo 24 měsíční členství opravňuje ke vstupu do všech Pure Health and Fitness klubů. Informace o objektech jsou umístěné v publikacích klubu a na internetových stránkách klubu. Ujednání týkající se „Vzájemného“ členství, pokud jde o počet přístupných objektů klubu, se mohou kdykoliv změnit, o čemž bude člen vyrozuměn v rámci možností s jednoměsíčním předstihem.

1.5. „Flexi” členství se zakládá vždy na minimální dobu 3 měsíců a lze po uplynutí 3 měsíců kdykoliv ukončit s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Členství Flexi není možné pozastavit. Informace
o objektech jsou umístěné v publikacích klubu a na internetových stránkách klubu. Ujednání týkající se „Vzájemného“ členství, pokud jde o počet přístupných objektů klubu, se mohou kdykoliv změnit, o čemž bude člen vyrozuměn v rámci možností s jednoměsíčním předstihem

1.6. „Fitness“  12 nebo 24 měsíční členství, které opravňuje k využívání zvolených objektů daného klubu, ve kterém byla uzavřená přihláška.

1.7. Firemní „Platinum“  právnická či fyzická osoba uzavře se společností smlouvu, na základě které jsou třetí osoby, které jsou k této osobě v pracovním nebo jiném obdobném poměru, oprávněny využívat podobu trvání tohoto členství služeb klubu za zvýhodněný členský poplatek.

Členské příspěvky a platby

1.8. S výhradou článku 3.10. je vstupní poplatek ve výši vymezené přihláškou a je splatný bezodkladně po podpisu přihlášky. Tento poplatek je nevratný.

1.9. Členské poplatky jsou vymezené v přihlášce. Členské poplatky se hradí jednou za dané zúčtovací období, kdy zúčtovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc, není - li dále výslovně stanoveno jinak. Členské poplatky za daný měsíc jsou splatné 1. dne aktuálního měsíce. Člen se zavazuje k platbám za využívání objektu klubu také za období mezi dnem podepsání přihlášky a dnem zahájení minimální délky členství, a to poměrně k délce této přechodné doby. 

1.10. Klub může zavést snížené členské poplatky. Podmínkou využití snížených členských poplatků je dodání dokladu potvrzujícího takové právo. Seznam aktuálních podmínek a dokladů opravňujících ke sníženým členským

poplatkům je možno získat v příslušném klubu. Při první platbě je možné členovi účtovat plný členský poplatek, který bude snížen v prvním příkazu k úhradě ve lhůtě 30 dnů od dodání příslušného potvrzení do klubu.

1.11. Úhrada členství je možná prostřednictvím poskytnutí čísla kreditní nebo debetní karty včetně CCV kódu, typu a expirační doby karty, která budou po udělení souhlasu člena použita k úhradě členského poplatku. Podpis člena na příkazu kreditní nebo debetní karty opravňuje klub k zatížení účtu člena plnou dlužnou částkou bez nutnosti informovat o této skutečnosti člena. Pokud člen neudělí souhlas s poskytnutím údajů ke kreditní kartě uhradí platbu předem za celé roční členství na recepci klubu. 

1.12. V případě vzniku prodlení s úhradou členského poplatku klub okamžitě zamezí členovi vstup do klubu, bez dodatečného vyrozumění člena a klub není povinen k žádnému plnění vůči členovi. A to až do doby uhrazení celkové dlužné částky.

1.13. Členské poplatky mohou být dle uvážení klubu zvýšeny za předpokladu vyrozumění člena o této skutečnosti s jednoměsíčním předstihem mimo členských poplatků předplacených ročně, které se mohou zvýšit v momentě prodloužení smlouvy. V případě, že člen s touto skutečností nesouhlasí, může od smlouvy odstoupit.

1.14. Skřínky jsou v objektech klubu vyprazdňovány každou noc a jejich obsah bude po dobu 6-ti měsíců klubem přechováván na náklady a riziko osoby, která tento obsah ponechala ve skřínce. Věci ponechané v objektu klubu

a nevyzvednuté v uvedené lhůtě budou následně rozdány. Klub je oprávněn účtovat poplatek za odstranění a přechovávání věcí ponechaných ve skřínkách. Klub nenese odpovědnost za majetek ponechaný ve skřínkách.

1.15. Klub může zavést ve vybraných objektech klubu inteligentní systém členských karet s tím, že člen na přihlášce uvede, zda poskytuje souhlas s umístěním fotografie na členské kartě klubu PH&F. V případě zavedení takového systému obdrží člen v rámci placeného členského poplatku členskou kartu fungující v inteligentním systému členských karet. V případě, že člen takovou kartu ztratí, je povinen zaplatit poplatek 250,- Kč za vystavení nové členské karty.

Objekty a služby

1.16. Vstup do objektů klubu je možný pouze po prokázání se členskou kartou a za podmínek stanovených v přihlášce též po prokázání se dokladem totožnosti. Členská karta může být používána pouze členem, pokud smlouva nestanoví jinak.

1.17. Člen nesmí nikomu svou členskou kartu půjčovat ani svolit k jejímu použití.

1.18. V odůvodněných případech má klub právo k uzavření vybraných objektů klubu, například za účelem provedení údržby, oprav nebo úklidu.

1.19. Otevírací doba klubu se může změnit, o čemž klub informuje členy v rámci možností s jednoměsíčním předstihem.

 

2. UŽÍVÁNÍ KLUBU

 

Fyzická kondice členů

2.1. Člen bere na vědomí, že personál klubu nemá zdravotnické vzdělání. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se fyzické dovednosti nebo schopnosti k provádění fyzických úkonů by se měl člen před zahájením jakýchkoliv cviků poradit s nezávislým lékařem.

2.2. Člen nemůže používat žádné objekty klubu, pokud je ve stavu infekce, nakažlivé choroby nebo má jiné potíže, které mohou mít vliv na jiné osoby v objektu klubu. V odůvodněných případech může klub podmínit souhlas se vstupem do objektu klubu a/nebo uzavření smlouvy dodáním lékařské zprávy potvrzující fyzickou kondici dané osoby a/nebo odevzdáním čestného prohlášení člena.

Omezená odpovědnost

2.3. Klub a jeho personál nenese odpovědnost za jakékoliv škody, ztráty nebo krádeže věcí nebo předmětů přinesených do místností objektu klubu (to se týká také automobilů a jejich obsahu); odpovědnost za úmrtí, úrazy nebo nemoci vzniklé v souvislosti s využíváním služeb klubu (včetně úrazů způsobených použitím přístrojů a/nebo vybavení klubu) s výjimkou těch, které byly způsobeny zaviněnou činností personálu klubu.

2.4. Členové jsou povinni ujistit se, že používají přístroje a/nebo vybavení klubu vhodným způsobem. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se vhodného způsobu používání vybavení má člen povinnost poradit se s některým ze zaměstnanců klubu před použitím zařízení.

2.5. Některé plochy v objektech klubu nejsou pod dozorem a klub nenese odpovědnost za jakékoliv škody a úrazy vzniklé při jejich využívání s výjimkou těch, které byly způsobeny personálem klubu nebo v důsledku nedbalosti

ze strany klubu.

Chování

2.6. Členům je zakázáno nevhodným způsobem používat předměty, přístroje nebo zařízení ve kterémkoliv objektu klubu. Člen odpovídá za jakoukoliv škodu, kterou způsobí klubu poškozením majetku klubu či jakkoliv jinak.

2.7. Člen nesmí v klubu provozovat žádnou trenérskou činnost, a to ani v případě, že vlastní trenérské oprávnění. Trenérskou činnost v klubu smějí provádět pouze osobní trenéři, kteří jsou k tomuto účelu ve smluvním vztahu se společností.

2.8. Člen smí využívat pouze trenérských služeb poskytovaných trenéry společnosti.

 

3. DÉLKA ČLENSTVÍ

 

Délka trvání členství

3.1. Minimální délka trvání členství je vymezena v přihlášce. Minimální délka trvání členství se počítá v celých kalendářních měsících a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni podepsání přihlášky s výjimkou případů, kdy byla přihláška podepsána první den kalendářního měsíce. V takovém případě je minimální délka trvání členství zahájena dnem podepsání přihlášky. Pokud člen nebude informovat klub o svém nezájmu pokračovat ve smlouvě minimálně jeden měsíc před datem, kdy vyprší minimální délka členství, pak se smlouva po uplynutí minimální délky členství automaticky prodlužuje na dobu neurčitou podle podmínek platných k poslednímu dni minimální délky členství.

3.2. Členství může být zaplaceno předem na celou dobu vymezenou ve smlouvě, tj. na 2, 12 nebo 24 měsíců. Členství uhrazené předem vyprší na konci minimální doby členství, tj. po 2, 12 nebo 24 měsících u členství placeného ročně. V případě, že člen během trvání dosavadního členství placeného předem nebo během týdne po vypršení takového členství uzavře s klubem novou smlouvu, pak je takový člen s ohledem na pokračování členského vztahu osvobozen od počáteční platby v souvislosti s uzavřením nové smlouvy.

3.3. S výjimkou prvních tří měsíců trvání smlouvy je možno členství na dobu od 2 (minimálně) do 12 (maximálně) měsíců pozastavit za předpokladu, že klub bude o této skutečnosti informován do 20. dne měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém se doba pozastavení zahajuje. Během doby pozastavení je člen klubu povinen platit za každý kalendářní měsíc této doby snížený členský poplatek 250,- Kč za každý takto pozastavený měsíc. Možnost pozastavení členství se nevztahuje na firemní a Flexi členství. V případě, že člen klubu neinformuje klub o svém záměru pozastavit členství ve výše uvedeném termínu, bude mu členství pozastaveno až svůj záměr řádně oznámí dle výše uvedených podmínek. V případě pozastavení členství je právo vstupu do objektů klubu pozastaveno a minimální doba trvání smlouvy je prodloužena o dobu pozastavení členství.

3.4. Člen má možnost před uplynutím trvání smlouvy své členství převést na jinou osobu za jednorázový poplatek 500,- Kč.

3.5. V případě ukončení členství v souladu s ustanoveními této smlouvy je člen povinen uhradit členské poplatky minimálně za dobu, ke které se zavázal v přihlášce s výjimkou ustanovení níže uvedených čl. 3.5a – 3.5c. Tato výjimka se nevztahuje na firemní členství.

Zrušení smlouvy ze strany člena

Pokud je člen nespokojen se službami klubu během prvních 10 dnů, kdy získal statut člena, má právo podat žádost o odstoupení od smlouvy. Žádost bude projednána do 20 dnů od data podání žádosti.

3.5a. Během minimální délky členství nemůže člen předčasně ukončit své členství z jiných důvodů než: I) klub podstatným způsobem porušuje podmínky smlouvy a po písemném upozornění zaslaném členem klubu s lhůtou nejméně 21 dnů na nápravu takového porušování klub danou situaci nenapraví; nebo II) podstatné a existující zdravotní důvody znemožňují členovi užívání služeb klubu; nebo III) v souladu se články 3.5b – 3.5c níže.

3.5.b Během minimální délky členství může člen předčasně ukončit své členství rovněž vzájemnou dohodou s klubem, za podmínky, že člen uhradí klubu alespoň 40 % částky odpovídající výši dosud neuhrazeného členského poplatku do konce minimální délky členství (dále jen „Vyrovnávací poplatek“). Jestliže člen uhradí klubu Vyrovnávací poplatek, klub členovi vystaví dobropis na stejnou částku jako je výše Vyrovnávacího poplatku. V případě obnovení členství bude klubem poskytnuta sleva odpovídající Vyrovnávacímu poplatku.

3.5.c Jestliže člen neukončí své členství během minimální délky členství v souladu a způsobem uvedeným v článcích 3.5a – 3.5b je povinen uhradit veškeré své závazky. Neučiní-li tak, bere člen na vědomí, že klub je oprávněn postoupit své pohledávky za členem jakékoliv třetí osobě a člen s tímto výslovně uděluje souhlas.

3.6. Pokud si po uplynutí minimální délky členství člen přeje ukončit členství, je povinen ke: I) vyplnit formulář žádosti o ukončení smlouvy; nebo II) podání písemné výpovědi k rukám generálního manažera svého základního klubu, zaslané doporučeně s dodejkou.

3.7. Výpovědní lhůta smlouvy činí jeden kalendářní měsíc, která počíná běžet prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla podána výpověď, s výjimkou ustanovení článku 3.4. a 3.2.

Výpovědní měsíc se hradí v plné výši měsíčního členství.

3.8. Členství může být zrušeno klubem okamžitě, pokud dle názoru klubu může pokračování v členství poškodit pověst a zájmy kteréhokoliv objektu klubu, zejména z důvodu agresivního nebo nebezpečného chování, vandalismu nebo jiného chování v rozporu se zásadami společenského soužití.

3.9. Členství může být zrušeno klubem okamžitě pokud: I) člen poruší podmínky této smlouvy, nebo II) členské poplatky nebo jiné platby nebudou uhrazeny v termínu určeném klubem, přestože byl člen informován o prodlení platby. V případě, že osoba, se kterou bylo zrušeno členství podle čl. 3.10 II) by se opětovně chtěla stát členem klubu, může klub podmínit uzavření nové smlouvy úhradou speciálního počátečního poplatku, vypočteného jako

součet vstupního poplatku vymezeného v přihlášce a částek rovnajících se neuhrazeným částkám za dobu před zrušením členství. Klub může rozhodnout o vymezení speciálního počátečního poplatku v jiné výši, než je uvedeno v předchozí větě. Podmínky uhrazení speciálního poplatku určuje klub.

3.10. Členství může být ukončeno klubem, pokud základní klub člena úplně ukončí své působení.

3.11. Nezávisle na výše uvedených ustanoveních nemá člen právo na užívání objektů klubu v případě, kdy je v prodlení s jakoukoliv platbou členského poplatku nebo jinou platbou. V takové situaci je klub zproštěn povinnosti poskytovat jakákoliv plnění vůči členovi do doby vyrovnání jeho dluhu, zejména má klub právo nevpustit člena do objektů klubu.

 

4. JINÁ USTANOVENÍ

 

4.1. Klub je oprávněn k fotografování svých objektů pro reklamní a propagační účely, a to včetně neúmyslného zachycení přítomných členů, na což musí člena v každém případě upozornit.

4.2. Nevymáhání práv klubem po jakoukoliv dobu a z jakéhokoliv důvodu nebude interpretováno jako vzdání se takových práv. Rovněž nevyužití práv, které klubu náležejí, v případě porušení smlouvy ze strany členů nemůže být považováno za schválení takového druhu chování.

4.3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy bude prohlášeno za neplatné, bude takové ustanovení odstraněno, což však nebude mít vliv na platnost a účinnost jiných ustanovení.

4.4. Klub může postupovat nebo přenášet práva vyplývající z této smlouvy třetím osobám a také pověřovat třetí osoby výkonem povinností vyplývajících z této smlouvy bez nutnosti informovat o této skutečnosti člena.

4.5. Písemné informování, které je požadováno po kterékoliv straně, je nutno zaslat doporučeným dopisem nebo kurýrem na adresu uvedenou v přihlášce nebo na jinou adresu uvedenou kteroukoliv ze stran s výjimkou článků 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.12., 1.18., 4.1., kdy může být informace poskytnuta prostřednictvím jejího vyvěšení v objektu klubu.

4.6. S výjimkou situací, ve kterých to tato smlouva připouští, nemůže žádná ze stran měnit podmínky smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany.

4.7. Tato smlouva, jakožto smluvní i mimosmluvní závazky z ní vyplývající, se řídí právem České republiky. Veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s výkonem této smlouvy, budou řešeny příslušnými českými

obecnými soudy.

Platby

Platby kreditní nebo debetní kartou mohou být prováděny veškerými bankami. Správnost a bezpečnost fungování úhrady jsou monitorovány a chráněny Vaší bankou. Pokud se částky k úhradě nebo termíny splatnosti změní, budete o této skutečnosti informování ze strany klubu.

4.8. Podpisem Členské smlouvy se člen zavazuje k dodržování Provozního řádu klubu, který je k dispozici k nahlédnutí na vyžádání.